راهنمای انتخاب سایز

راهنمای جامع انتخاب سایز قاب عکس، قاب آینه

قاب مخصوص بوم نقاشی و تابلو فرش

راهنمای انتخاب سایز قاب عکس، قاب آینه و قاب مخصوص بوم نقاشی

منظور از اندازه قاب، اندازه داخلی آن مطابق شکل زیر می باشد. لذا به منظور وارد کردن اندازه قاب عکس، قاب آینه و بوم نقاشی، اندازه طول و عرض آن را به کمک متر فلزی اندازه گرفته و در  هنگام سفارش در قسمت های مربوطه وارد نمایید

                                                                         

توجه1: در هنگام اندازه گیری چند قسمت از طول و عرض عکس، آینه و یا بوم نقاشی خود را اندازه گیری کرده و در صورت وجود کجی مطابق روش زیر عمل نمایید

 برای عکس یا آینه در صورتی که امکان برش کار وجود دارد، کمترین مقدار اندازه گیری شده را برای طول و یا عرض در قسمت مربوطه در هنگام سفارش وارد نمایید ...


 برای بوم نقاشی و یا مواردی که امکان برش عکس یا آینه وجود ندارد، بیشترین مقدار اندازه گیری شده را در قسمت مربوطه در هنگام سفارش وارد نمایید ...

توجه 2: در هنگام ساخت 2 تا 3 میلیمتر به عرض و طول کار به عنوان بادخور اضافه می شود. لذا در هنگام سفارش به عرض و طول کار خود اضافه نکنید


راهنمای انتخاب سایز تابلو فرش

برای انتخاب سایز تابلو فرش طول و عرض فرش را اندازه گرفته و از هر کدام مقدار 2 سانتی متر کم کرده و در قسمت اندازه وارد نمایید


مثال: طول فرش = 100 سانتیمتر، عرض فرش =70 سانتیمتر............. اعدادی که باید در قسمت طول و عرض در سایت وارد شود: طول= 98 سانتیمتر، عرض= 68 سانتیمتر

توجه 1: در هنگام اندازه گیری فرش، چندین قسمت از طول و عرض را با متر فلزی اندازه گرفته و در صورت وجود کجی، کمترین مقادیر را مبنا قرار دهید


جدول اندازه های استاندارد

سایز استاندارد
اندازه به میلیمتر
A1
841*594
A2
594*420
A3
420*297
A4
297*210
A5
210*148


نکته مهم: همانطور که در راهنمای بالا توضیح داده شد اندازه ورودی برای قاب مربوط به اندازه داخلی قاب می باشد و اگر شما نیاز به قابی با اندازه های بیرونی مشخص دارید، لطفا در هنگام سفارش در قسمت سایر توضیحات قید کنید که اندازه های وارد شده، اندازه های بیرونی یا پشت در  پشت قاب می باشند


در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر لطفا با همکاران ما تماس حاصل فرمایید